To jest Partnerstwo miast

To jest partnerstwo miast

Poznanie i lepsze zrozumienie siebie nawzajem - taki by? pierwotny pomys? na partnerstwo miast, który pojawi? si? w Europie krótko po drugiej wojnie ?wiatowej. Dzi? inicjatywa ta skupia miasta i gminy z ca?ej Europy i zapewnia bliskie kontakty z ich obywatelami.

Partnerstwo miast jest okazj? do poznania codziennego ?ycia w innych krajach europejskich, do rozmowy i wymiany do?wiadcze? oraz do wspólnej pracy nad projektami b?d?cymi przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Partnerstwo miast jest szeroko wspierane przez ludno?? i dlatego stanowi istotny wk?ad w rozwój obywatelstwa europejskiego. Komisja Europejska wspiera ten cel, przyznaj?c dotacje na wydarzenia zawieraj?ce tre?ci edukacyjne dotycz?ce aktualnych zagadnie? europejskich.

Klasycznymi celami mi?dzynarodowego partnerstwa miast s?: Porozumienie mi?dzynarodowe, wymiana m?odzie?y, promocja gospodarcza, wspó?praca naukowa, wymiana kulturalna.


Przet?umaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Termine

06.05.2021 - 10.05.2021
5 Jahre Iwkowa - Selm, ImPuls Europa