Cookie-EinstellungenWir verwenden Cookies, um bestimmte Funktionen unserer Website zu ermöglichen. Wenn Sie auf unserer Website weitersurfen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

To jest Partnerstwo miast

To jest partnerstwo miast

Poznanie i lepsze zrozumienie siebie nawzajem - taki by? pierwotny pomys? na partnerstwo miast, który pojawi? si? w Europie krótko po drugiej wojnie ?wiatowej. Dzi? inicjatywa ta skupia miasta i gminy z ca?ej Europy i zapewnia bliskie kontakty z ich obywatelami.

Partnerstwo miast jest okazj? do poznania codziennego ?ycia w innych krajach europejskich, do rozmowy i wymiany do?wiadcze? oraz do wspólnej pracy nad projektami b?d?cymi przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Partnerstwo miast jest szeroko wspierane przez ludno?? i dlatego stanowi istotny wk?ad w rozwój obywatelstwa europejskiego. Komisja Europejska wspiera ten cel, przyznaj?c dotacje na wydarzenia zawieraj?ce tre?ci edukacyjne dotycz?ce aktualnych zagadnie? europejskich.

Klasycznymi celami mi?dzynarodowego partnerstwa miast s?: Porozumienie mi?dzynarodowe, wymiana m?odzie?y, promocja gospodarcza, wspó?praca naukowa, wymiana kulturalna.


Przet?umaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Termine

07.05.2021
TWINVISION Konkurs piosenki miast bliźniaczych

Konkurs piosenki z udziałem młodzieży z miast partnerskich.
Podczas konkursu publiczność jest zapraszana na arenie międzynarodowej, aby była obecna i mogła głosować.
Więcej informacji zostanie podanych w późniejszym terminie

08.05.2021
5 lat partnerstwa z Iwkową (YouTube)

Pozdrowienia od burmistrzów miast partnerskich.
Muzyczny wkład z miast partnerskich.

24.02.2022 - 28.02.2022
ImPuls Europa

Rozwijanie wspólnej płaszczyzny, uczenie się od siebie nawzajem i rozwijanie pomysłów na przyszłość
Świętujemy nasze partnerstwa, 5 lat Selm -Iwkowa, 30 lat Selm - Walincourt-Selvigny